KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

UBND THÀNH PHỐ TÂN AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH BÌNH TÂM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/ KH-THBT                                 Bình Tâm, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021- 2022

Căn cứ Phương án số 707/PA-SGDĐT ngày 24/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2020-2021;

 Căn cứ Phương án số 672/PA-PGDĐT ngày 19/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân An về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, trường Tiểu học Bình Tâm lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:

I. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

– Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) đang cư trú trên địa bàn xã Bình Tâm vào học lớp 1 năm học 2021-2022

– Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo;

– Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo;

– Củng cố, duy trì, giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

– Xây dựng mạng lưới trường lớp cân đối, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh nghèo được đến trường, đảm bảo công bằng trong giáo dục.

– Không nhận học sinh sớm tuổi (trừ trường hợp phát triển sớm về trí tuệ được cơ quan có thẩm quyền quyết định), phấn đấu thực hiện sĩ số theo Điều lệ trường tiểu học (không quá 35 học sinh/lớp) và duy trì số lớp học 2 buổi/ngày

– Nhà trường không vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định của Pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào.

– Danh sách tuyển sinh vào lớp 1 do UBND xã Bình Tâm phê duyệt.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện

– Thành lập một Hội đồng tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo qui định.

– Tham mưu công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xã Bình Tâm  trong thực hiện công tác tuyển sinh, tuyên truyền rộng rãi đến người dân về phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

– Trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, tư vấn đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

2. Phương thức tuyển sinh

2.1.Tuyển sinh trực tuyến

– Nhà trường ký hợp đồng thuê dịch vụ với VNPT, tổ chức CBGV tham gia tập huấn.

– Truyền thông đến cha mẹ học sinh trên trang web của trường và bảng thông báo trước cổng trường.

+ Phương thức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển trực tuyến.

+Hướng dẫn cha mẹ học sinh tạo tài khoản, đăng ký xét tuyển trực tuyến.

+ Phân công công tác tuyển sinh, tiếp nhận, khai thác hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

+Chốt danh sách trúng tuyển, cập nhật vào phần mềm hệ thống.

2.2.Tuyển sinh trực tiếp (Thực hiện khi điều kiện cho phép)

– Phối hợp với bộ phận  truyền thanh xã Bình Tâm thông báo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

-Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại trường.

3. Tổ chức xét duyệt hồ sơ tuyển sinh

-Ban tuyển sinh xét duyện hồ sơ  đăng ký tuyển sinh trực tuyến và hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

-Thực hiện hồ sơ tuyển sinh, báo cáo theo quy định.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1

  1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
  2. Bản sao hộ khẩu.
  3. Đơn xin xét tuyển
  4. Bản sao quyết định nâng lương của cha/mẹ (Chỉ áp dụng với đối tượng tuyển sinh thêm khi còn chỉ tiêu)

VI. LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC

  1. Nhà trường gửi thông báo đến Đài truyền thanh xã Bình Tâm và thông báo tuyển sinh ở bảng thông báo của trường vào ngày 02/08/2021.
  2. Hội đồng tuyển sinh tổ chức tuyển sinh theo qui định của ngành; thời gian xét tuyển từ ngày 10/8/2021 đến 14/8/2021

Thời gian thực hiện kế hoạch:

– Từ  10/8/2021 đến 12/8/2021: Tuyển sinh các đối tượng trong địa bàn xã Bình Tâm.

– Ngày 13/8/2021: Nếu còn chỉ tiêu thì tuyển sinh thêm các đối tượng là trẻ có cha mẹ là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong địa bàn xã Bình Tâm

Ngày 14/8/2021: Ban tuyển sinh họp xét tuyển.

  1. Gửi danh sách tuyển sinh lớp 1 về UBND xã Bình Tâm trước ngày 21/8/2021 và Phòng GD&ĐT trước ngày 25/8/2021 để phê duyệt danh sách tuyển sinh lớp 1

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Bình Tâm./.

Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG

UBND xã Bình Tâm                                                      (Đã kí)

-Lưu: VT                                                                 Trần Ngọc Thi