THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

UBND THÀNH PHỐ TÂN AN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH BÌNH  TÂM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 106/TB-THBT                             Bình tâm, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

 Căn cứ Kế hoạch số 688/KH-PGDĐT ngày 23/7/2021 của Phòng Giáo dục  Đào tạo thành phố Tân An về việc  triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác tuyển sinh đầu cấp trên cổng dịch vụ công năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Hướng dẫn số số 07 /HD-PGDĐT ngày 26/7/2021 của Phòng Giáo dục thành phố Tân An về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số103/KH-THBT ngày 29/7/2021 của trường tiểu học Bình Tâm về việc trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 – 2022;

Trường tiểu học Bình Tâm thông báo đến cha mẹ học sinh công tác tuyển sinh đầu cấp (Lớp 1) trên cổng dịch vụ công năm học 2021 – 2022 của nhà trường như sau:

Nhà trường thực hiện tuyển sinh trực tuyến trên dịch vụ công bắt đầu từ ngày 10/08/2021 đến ngày 14/08/2021. Phụ huynh tiến hành đăng kí thủ tục nhập học cho con em mình trên cổng thông tin ( dichvucong.longan.gov.vn) vào tuyển sinh đầu cấp trực tuyến để đăng ký mở tài khoản nộp hồ sơ.

1.Phụ huynh có con em sinh năm 2015 trên địa bàn xã Bình Tâm

Khi đăng kí phụ huynh phải chuẩn bị chụp lại để gửi lên các loại hồ sơ sau:

     + Bản sao khai sinh của trẻ;

     + Bản chính sổ hộ khẩu thường trú có tên trẻ.

2.Phụ huynh là Cán bộ công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn xã Bình Tâm có con em sinh năm 2015 có nhu cầu đăng kí cho trẻ học tại trường (Nếu trường còn chỉ tiêu)

Khi đăng kí, phụ huynh chuẩn bị chụp ảnh để gửi lên các loại hồ sơ sau:

     + Bản sao khai sinh của trẻ;

     + Bản chính sổ hộ khẩu thường trú có tên trẻ;

   + Quyết định lương gần nhất của CB,CC,VC hoặc Quyết định tuyển dụng của CBCCVC hoặc Quyết định điều động hay hợp đồng làm việc.

*Lưu ý: Tất cả các loại hồ sơ gửi lên phụ huynh phải đảm bảo tính xác thực của các loại giấy tờ đó.

*Các diện khác như tạm trú hay giáp ranh sẽ nộp hồ sơ sau khi hết thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ. Nhà trường sẽ thông báo chi tiết cụ thể  đến phụ huynh sau.

Nếu phụ huynh muốn nắm rõ hơn thông tin về thông báo tuyển sinh, phụ huynh có thể truy cập vào trang web của nhà trường qua địa chỉ: thbinhtam.pgdtptanan.edu.vn

                                                       Bình Tâm, ngày 02 tháng 08 năm 2021

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã kí)

                                                                           Trần Ngọc Thi